• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
• Текущо отчитане на първичните счетоводни документи в съотвествие с изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство;
• Изготвяне и подаване на месечни справки-декларации по ЗДДС, VIES-декларации, ИНТРАСТАТ декларации, статистически справки към НСИ и БНБ;
• Изготвяне на междинни отчети и справки за дейността на клиента, отразяващи текущия финансов резултат, складови наличности, разчети с контрагенти;
• Изготвяне на калкулации и себестойности, в зависимост от дейността на клиента;
• Актуална информация за настъпили промени в данъчното законодателство;
• Представителство пред данъчни, осигурителни и други административни органи във връзка с възникнали проверки и ревизии;
• За нашите клиенти, сключили абонаментен договор, подготвянето на годишните декларации и процедурите по годишно счетоводно приключване са включени в абонаментното обслужване.