Предлаганите от нас одиторски услуги са базирани изцяло на международните одиторски стандарти, общоприетите добри практики и са в съответствие със законите на Република България.

Предлаганите от нас одиторски услуги включват:

  • Одит на финансови отчети и други ангажименти за изразяване на сигурност, по отношение на финансови отчети и информация с финансов характер;
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Одит със специални цели (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
  • Ограничен преглед на финансови отчети;
  • Преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи;
  • Компилиране на финансова информация и договорни процедури.