ТРЗ
• Изготвяне на трудови договори, граждански договори, договори за управление и контрол;
• Поддържане на трудовите досиетата на персонала;
• Месечно изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях;
• Обработка и представяне на болнични листове в НОИ;
• Подаване на информация за осигурените лица в Персонален регистър и НАП;
• Изготвяне на служебни бележки за осигурителен стаж и доход на персонал, справки за възнагражденията;
• Представителство пред данъчни, осигурителни и други административни органи във връзка с възникнали проверки и ревизии.